W wyniku przystąpienia Gminy Skarszewy do rządowego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 752 362,00 zł na pomoc dla osób niepełnosprawnych, co stanowi 100% kosztów realizacji zadania.

05 znak uproszczony kolor biale tlo

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

a) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji  

b)  osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym.

Osoby, które są zainteresowane skorzystaniem z takiej formy wsparcia proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarszewach ul. Szkolna 9, tel 58 588 24 36 do 6 marca 2023 r.