Burmistrz Skarszew Jacek Pauli podpisał dwie umowy dotyczące realizacji zadań z zakresu rewitalizacji w ramach Rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podpisywanie umów miało miejsce w obecności zastępcy burmistrza Cecylia Hinz.

Pierwsza umowa dotyczy zadania „Upiększamy nasze zakątki”. Stowarzyszenie Starogard 2030 otrzymało dotację w wysokości 50 000 zł na projekt "ZIELENiMY SkarszeWY", w ramach którego zaprosi mieszkańców obszaru rewitalizacji do zaangażowania się w upiększenie przestrzeni, w której żyją. Stowarzyszenie m.in. pomoże im zaprojektować i urządzić przestrzenie wokół budynków. Mieszkańcy będą mieli możliwość wpłynąć na wygląd otoczenia i wspólnie z projektantami (m.in. architekci, architekt krajobrazu i konserwator zabytków) wyeliminować problemy, uzupełnić braki i poprawić jakość przestrzeni wspólnych. Zwieńczeniem etapu warsztatowego będzie wspólne obsadzanie podwórek, przedogródków, instalowanie małej architektury, wykonanie drobnych remontów i napraw.
 
Druga umowa, także ze Stowarzyszeniem Starogard 2030, dotyczy zadania „Świat pełen barw”. Dzięki dotacji w kwocie 30 000 zł, Stowarzyszenie wykona projekt "KolorujeMY SkarszeWY", w ramach którego wspólnie z mieszkańcami obszaru rewitalizacji Skarszew zaprojektuje i wykona mural. Podczas spotkań z mieszkańcami z ich pomocą wybrane zostaną miejsce i tematyka malowidła, a później organizacja zaprosi ich do malowania.
 
Oba zadania zostaną zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”
loga unijne