Dobre wieści dla Sołectwa Godziszewo! Burmistrz Skarszew Jacek Pauli podpisał dziś umowę na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziszewo – etap II”.

logotypy godziszewo
Zadanie zostanie zrealizowane przez firmę ARS z gminy Pszczółki, w systemie zaprojektowania i wykonania robót budowlanych. Z ramienia firmy umowę podpisał jej właściciel - Arkadiusz Stubba. Dzięki inwestycji do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych prawie 300 mieszkańców Godziszewa.
Inwestycja kosztować będzie ponad 3,5 mln zł i zostanie zrealizowana dzięki pozyskanym przez gminę środkom unijnym. Wszystko w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dodajmy, że niedawno zakończyła się w Godziszewie budowa lokalnej oczyszczalni ścieków, przepompowni i I etapu sieci kanalizacji sanitarnej. Gmina również pozyskała na ten cel dofinansowanie unijne w ramach PROW na lata 2014-2020.
Gmina Skarszewy przywiązuje ogromną wagę do poprawy gospodarki ściekowej, budując konsekwentnie lokalne oczyszczalnie ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej. Kolejne takie zadania będą wykonane w Pogódkach i Szczodrowie. Ponadto powstanie projekt techniczny dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej dla obszarów przyległych do ul. Drogowców w Skarszewach (etap I i etap II).